• Innovative Automatic Warehouse Solution

MOVE Warehouse & Logistics 2018 for Thailand Industry 4.0

นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา มี Mr. Kim Hwan Sung : CEO / President Samoh Logistics Information Co., Ltd., Korea  พร้อมด้วยนายวิโรจน์ โชคณาโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเค โลจิสต์ติก ซิสเต็ม จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา “MOVE Warehouse & Logistics 2018 for Thailand Industry 4.0” เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินัล 21 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

    นายวิโรจน์ โชคณาโรจน์วงศ์ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 นางดวงกมล สุริยฉัตร กล่าวว่า กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจคือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2559-2563 ในการ “ยกระดับและเชื่อมโยงการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต และทุนวัฒนธรรม” งานสัมมนาในครั้งนี้ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์นี้เป็นอย่าวดี เพราะกองโลจิสติกส์ มีโครงการที่พัฒนาแบบจำลองอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ในการสร้างผู้ประกอบการในการเพ่มผลิตภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดรวมถึง SMEs มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการ ให้นำระบบดิจิทัลมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการพัฒนาสถานประกอบการและพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Software) หรืออุปกรณ์เครื่องมือด้านไอที (Hardware) ในงานด้านโลจิสติกส์

การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีปรนะสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ERP และหรือ ระบบพิกัดดาวเทียม GPS

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังมีโครงการให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

    จากการจัดงานสัมมนา “MOVE Warehouse & Logistics 2018 for Thailand Industry 4.0” นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะรับคู่มือประเมินอุตสาหกรรม 4.0 แล้วยังจะได้รับทราบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 และยังมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น  Smart Logistics Innovation 4.0, New Technology foe Sorting, Online-Offline Webbased WMS, Automatic Storage Machine
ในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก จะให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับกลยุทธ์สูงสุดขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาระบบการผลิต และโลจิสติกส์เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เพื่อเป้าหมายในการลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว ลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถอข่งขันกันได้ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น 

    การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย และผู้ที่กำลังสนใจจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิตและโลจิสติกส์ ที่เพียงพอสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ได้อย่างฉับไว สามารถตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ควบคู่ไปกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทำสามารถให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่เศรษฐกิจไทยโดยรวมต่อไป

2 Replies to “MOVE Warehouse & Logistics 2018 for Thailand Industry 4.0”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*